Heldere visie = Helder resultaat

 Interconnectedness


Hoe manage je kennis en zet je talenten in?
Hoe ga je om met je eigen emoties? 

Dit bepaalt je resultaat en de motivatie van je mensen. De relaties tussen de verschillende afdelingen en de directie kleuren de bedrijfscultuur.


Welk voorbeeld geef je als directieteam?
Hoe ga je effectief om met signalen van intern en extern? 

Dit bepaalt of je succes duurzaam is of niet. Onze omgeving wordt steeds complexer en deze organisationele en menselijke aspecten gaan elkaar voortdurend versterken of verzwakken. De kwaliteit van de verbinding tussen deze elementen heeft een sterke impact op het eindresultaat.


Interconnectedness is voor ons een sleutelbegrip. Verbondenheid tussen jezelf, de ander en de omgeving. Een organisatie is een continu evoluerend dynamisch geheel, gevoed door een netwerk van verschillende onderling verbonden componenten. Net zoals het samenspel van lichaam - emotie - cognitie in een mens die persoon door interactie met de wereld voortdurend laat evolueren.

Hardnekkige gewoonten in omgaan met complexiteit

We willen deze complexe realiteit maar al te graag vatten in vast omlijnde en stabiele structuren, waardoor we het dynamische karakter ervan en de onderlinge verbondenheid soms uit oog verliezen. Maar het is niet omdat we de dynamiek uit het oog verliezen, dat deze niet meer zou bestaan. We proberen de stroom stil te leggen om controle te krijgen, maar in feite zijn we voortdurend in beweging. Wanneer we geen oog meer hebben voor de impact die mensen, systemen en organisaties op elkaar hebben, ontstaan er makkelijk eilandjes met een ieder voor zich mentaliteit. Het is meermaals aangetoond dat dit nefast is zowel voor het eindresultaat als voor het welbevinden in de organisatie.


Deze redenering kunnen we ook doortrekken op globaal niveau. Wanneer we als bedrijf geen oog meer hebben voor onze impact op de omgeving (ecologisch en maatschappelijk) ontstaan er mistoestanden die zowel het milieu, de economie als de mensheid schade toebrengen.


Complexiteit managen via een systemische aanpak


Vaak hebben we het gevoel dat er juist te weinig verbinding is 
en dat de samenwerking stroef loopt. Hoe komt dit?


Wanneer we door de werkdruk en de veelheid aan factoren worden opgeslorpt, verliezen we het overzicht en de onderlinge connectie. We focussen enkel nog op de objectieven en deadlines op korte termijn en verliezen voeling met de omgeving. Reflectie wordt gezien als té tijdrovend. Als gevolg levert het werkoverleg niet meer de gewenste resultaten op. Normale issues worden gezien als irritante en tijdrovende obstakels. Beslissingen worden overhaast genomen en gebrekkig gecommuniceerd. De sfeer daalt en de productiviteit lijkt maar niet op te schieten. Hoe doorbreek je deze spiraal?

Een bedrijf kan je zien als een levend raderwerk in een voortdurend veranderende omgeving. Complexiteit managen vergt dus een systemische aanpak


Via coaching zorgen we ervoor dat je overzicht krijgt, 
de samenhang ziet en hoe je kan aansturen en verbeteren. 

Hoe pakken we dit aan?


Juist de dynamiek erkennen, deze goed proberen te begrijpen en hanteerbaar maken is volgens ons een vruchtbare werkwijze.
Het moment dat mensen inzien op welke manier ze welke impact hebben op hun eigen functioneren, op collega's, op de organisatie en op het eindresultaat, triggert dit het verantwoordelijkheidsgevoel. Uit wetenschappelijk onderzoek komt meermaals naar voor dat werkelijke betrokkenheid mensen zowel productiever als loyaler maakt ten opzichte van het bedrijf. Op bedrijfsniveau betekent dit het ontstaan van CSR.


Met een systemische benadering met aandacht voor het potentieel van elk individu/team zorgen we voor een integrale aanpak. Deze aanpak vindt zijn oorsprong in de cybernetica. Wij leggen op elk moment de link tussen de persoonlijke competenties en de organisatie of de context waarin een individu of een team werkzaam is:


Wat is je impact op het werk? Wat is je rol in het team?
Wat is je toegevoegde waarde tot het bedrijf?
Wat kan het bedrijf voor jou betekenen? 

We maken daarbij gebruik van praktische tools om de werkingsprocessen in kaart te brengen en om de teamrollen te verhelderen. Vervolgens creëren we samen een werkwijze om al deze componenten optimaal op elkaar af te stemmen zodat het geheel meer wordt dan de som van de delen. Overleg, reflectie en reële actiepunten zijn hierin cruciaal. Onze ervaring leert ons dat dit een leerproces op langere termijn is. Daarom besteden we ruim aandacht aan opvolging, bijsturing en borging van de resultaten op langere termijn.

Neem contact op met onze coaches

Katleen@aora.be of 0476/927.253